ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİL BİLGİSİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2020-1
Number of pages: 42-50
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin dil bilgisine yönelik tutumlarının çeşitli sosyo-demografik özellikler (cinsiyet, sınıf, anne eğitim, evde kendilerine ait oda, okul haricinde kurs ya da etüt merkezinde eğitim ve aylık kitap okuma sayıları) açısından incelenmesi ve aralarındaki farklılıkların tespit edilmesidir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Elazığ il merkezinde bulunan ve Random yöntemiyle belirlenmiş ortaokullardaki öğrenciler (172 kız ve 249 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Özkaya ve Coşkun (2018) tarafından geliştirilen Dil Bilgisine Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 22 paket programından yararlanılmıştır. Araştırmada sonuç olarak; ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, sınıf, anne eğitim, evde kendilerine ait oda, okul haricinde kurs ya da etüt merkezinde eğitim ve aylık kitap okuma sayıları düzeylerine göre aralarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the attitudes of secondary school students towards grammar in terms of various socio-demographic characteristics and to determine the differences between them. The screening model was used in the research. The study group consisted of randomly selected secondary school students (172 girls and 249 boys) in the city center of Elazığ. The Attitude Scale towards Grammar developed by Özkaya and Coşkun (2018) was used as data collection tool. SPSS 22 package program was used for data analysis. As a result of the research; they were found that there were significant differences between the secondary school students according to their gender, class, mother education, their own room at home, education at the course or study center outside the school and the number of monthly book reading.

Keywords