YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DİJİTAL OKURYAZARLIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 1
Number of pages: 35-51
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine yapılmış lisansüstü tezlerin dijital okuryazarlıkla ilgili olanları; yayınlandığı yıl, yapıldığı üniversite ve enstitü, eğitim düzeyi, konuları, araştırma yöntemleri, araştırma grupları, veri toplama araçları, veri analiz teknikleri açısından incelemektir. Araştırmada, ulusal tez merkezi veri tabanında bulunan, 1995’ten bu yana yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine yapılan ve dijital okuryazarlıkla bağlantısı olan 30 adet lisansüstü tez araştırması, araştırmanın nesnesi olarak ele alınmıştır. 1995 tarihinin temel alınmasının nedeni Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimiyle ilgili ilk lisansüstü çalışmanın YÖK Tez’e kaydedildiği tarih olmasıdır. Araştırma, nitel araştırma desenlerinden temel nitel araştırma deseniyle oluşturulmuştur.  Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada, verilerin çözümlenmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada, dijital okuryazarlıkla ilgili olan 30 adet lisansüstü teze ulaşılmıştır. Elde edilen bulgulardan yola çıkarak yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi üzerine yapılan dijital okuryazarlıkla ilgili olan tezlerin 2016,2019,2020 ve 2021 yıllarında sayıca daha sık yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Üniversite bazında ise dijital okuryazarlıkla ilgili tezlerin İstanbul Üniversitesinin, Gazi Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde daha sık gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Enstitülere göre Eğitim Bilimleri Enstitüleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinde dijital okuryazarlıkla ilgili tezlerin daha sık gerçekleştirildiği sonucuna ulaşılmıştır. Dijital okuryazarlıkla ilgili yüksek lisans düzeyinde tezlerin daha sık yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Konuları açısından film, dizi, kısa film, video, çizgi film, reklam konuları ve bilgisayar destekli teknoloji konularının daha sık seçildiği sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma yöntemleri olarak en çok kullanılan yöntemin karma yöntem; çalışma grubu olarak en çok yeğlenen grup “yabancı dil öğrenenler”; veri toplama aracı olarak en çok başarı, tutum, algı, öz yeterlilik vb. testlerinin olduğu; veri analiz tekniği olarak en çok nicel analiz tekniklerinden t-testi ve nitel analiz tekniklerinden içerik analizi tekniğinin kullanıldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to examine the graduate theses on digital literacy in the field of teaching Turkish as a foreign language in terms of the year of publication, the university and institute where they were published, the level of education, subjects, research methods, research groups, data collection tools and data analysis techniques. Thirty graduate theses on digital literacy in the field of teaching of Turkish as a foreign language in the national thesis centre database since 1995 were examined in the study. 1995 was the year the first graduate thesis on the teaching of Turkish as a foreign language was submitted to the national thesis centre. The research adopted basic qualitative research design of qualitative research designs.  The document review was utilised as a data collection tool and the content analysis technique was employed to analyse the data. Based on the findings obtained, it was concluded that the frequency of theses on digital literacy in the field of teaching Turkish as a foreign language increased in 2016, 2019, 2020, and 2021. On a university basis, it was concluded that theses on digital literacy were carried out more frequently in Istanbul University, Gazi University and Nevşehir Hacı Bektaş Veli University. According to the institutes, it was determined that theses on digital literacy were conducted more frequently in the Institutes of Educational Sciences and the Institutes of Social Sciences. It was revealed that theses on digital literacy were conducted more frequently at the master's level. In terms of their subjects, it was concluded that film, series, short film, video, cartoon, advertising topics and computer-aided technology subjects were chosen more frequently. The most commonly used method as research methods was the mixed method; the most preferred group as a study group was "foreign language learners"; as a means of data collection, there were most tests of achievement, attitude, perception, self-efficacy, etc.; It was concluded that content analysis technique was used from t-test and qualitative analysis techniques from most quantitative analysis techniques as data analysis techniques.

Keywords