YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN ALIŞTIRMA TÜRLERİ

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-08-19 14:41:47.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 68-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kullanılan alıştırma türlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen alıştırma türlerinin temel dil becerilerine yönelik kullanım sıklıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi, Yedi İklim, İstanbul ve İzmir Türkçe öğretim setleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında 71 farklı alıştırma türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Ders kitaplarında okuma ve yazma becerilerine yönelik alıştırmaların dinleme ve konuşma becerilerine yönelik alıştırmalara göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tespit edilen alıştırma türlerinin daha çok geleneksel ölçme değerlendirme anlayışı ile oluşturulduğu, süreç odaklı ölçme değerlendirmeye dönük alıştırma türlerinin frekans değerlerinin ise yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the research, it is aimed to determine the types of exercises used in the course books for teaching Turkish to foreigners and to reveal the frequency of use of the determined types of exercises for basic language skills. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used to obtain the research data. The sample of the research consists of Gazi, Yedi Iklim, Istanbul and Izmir Turkish teaching sets. As a result of the research, it was determined that 71 different exercise types were included in the textbooks for teaching Turkish to foreigners. It has been understood that the exercises for reading and writing skills in the textbooks are more than the exercises for listening and speaking skills. n addition, it was concluded that the identified exercise types were mostly created with the traditional assessment and evaluation approach, and the frequency values ​​of the process-oriented assessment and evaluation exercise types were insufficient.

Keywords


 • Atalay, T. D. (2018). Türk dillilere (soylulara) Türkçe öğretiminde ölçme değerlendirme. M. Durmuş ve A. Okur (Ed.), Yabancılara Türkçe öğretimi el kitabı içinde (s. 537-578). Ankara: Grafiker Yayınları.

 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2015). Geleneksel-tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme teknikleri öğretmen el kitabı (7. bs.). Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

 • Boylu, E. (2021). Kuramdan uygulamaya yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde ölçme ve değerlendirme. Ankara: Pegem yayıncılık.

 • Dorner, A. (2010). Übung. H. Barkowski ve H. J. Krumm (Ed.), Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache (1. bs.) içinde (s. 345). Almanya: A. Francke Verlag.

 • Göçer, A. “Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından incelenmesi”. Türkiye Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi’nde sunulmuş bildiri. Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007.

 • Gözütok, D. F. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri (4. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

 • Halis, İsa (2002). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayınları.

 • İşman; A., (2006). Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Ankara: Pegem Akademi.

 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve Eğitim Bilimleri Sözlüğü (Terimlerin Almanca, Fransızca, İngilizce ve Eski Terim Karşılıkları ile). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.

 • Özbal, B. ve Genç, A. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe ders kitaplarında alıştırma yönergelerinin değerlendirilmesi (Yayımlanmış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.,

 • Özdemir, S. ve Eke, H. (2022). Yeni İstanbul uluslararası öğrenciler için Türkçe öğretim setindeki ders kitaplarında yer alan etkinlik yönergelerinin görünümü, Hoca Ahmet Yesevi 6. Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı’nda sunulmuş bildiri.

 • Tüm, G. ve Bingöl, Z. C. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının temel işlevleri. Turkish Studies, V 12/34, 429-444.

 • Üstüner ve Şengül (2004). Çoktan Seçmeli Test Tekniğinin Türkçeye Olumsuz Etkileri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14/2, 197-208

 • Wach, E. (2013). Learning about qualitative document analysis.

 • Yılmaz, İ. (2018). Yabancılara Türkçe deyimlerin öğretiminde tamamlayıcı ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin kullanılması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26/5, 1623-41.

                                                                                                    
 • Article Statistics