MAARİF VAKFI TARAFINDAN HAZIRLANAN YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ PROGRAMININ WEB 2.0 UNSURLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-09 00:26:58.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 52-67
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öz

Bu araştırmanın amacı, Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programını kazanımlar açısından Web 2.0 unsurları bağlamında incelemek ve programda incelenecek Web 2.0 unsurlarından zihin haritası uygulamaları, pano oluşturma uygulamaları, poster ve karikatür oluşturma uygulamaları, test ve bulmaca oluşturma uygulamaları, uzaktan eğitim ve sanal sınıf  uygulamaları, sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları, fotoğraf, film ve video düzenleme ve tasarım uygulamaları, sosyal medya uygulamaları, bilgi afişi ve infografik hazırlama uygulamaları, sunum ve animasyon uygulamaları, not alma ve blog oluşturma uygulamaları, hikâye ve kitap yazma uygulamaları kavramlarından hangilerine programın kazanımlar bölümünde yer verildiğini tespit etmektir. Araştırmada, nitel araştırmalarda kullanılan doküman incelemesi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmada Çelik (2020) tarafından hazırlanan sınıflama kullanılmıştır. Araştırmada sınıflandırılan Web 2.0 unsurlarını barındırma durumu bakımından Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı incelenmiştir. Aynı yıl içinde Maarif Vakfı’nın hazırlamış olduğu bu program ikinci defa incelenmiş ve ikinci incelemeden elde edilen veriler araştırmacılar tarafından tekrar analiz edilip yeniden sınıflandırılmıştır. Yapılan analizlerden hareketle elde edilen veriler karşılaştırılmış, her iki analiz arasındaki tutarlılık oranı .95 çıkmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuca göre, sosyal medya uygulamalarına 180, bilgi afişi ve infografik hazırlama uygulamalarına 84, sunum ve animasyon uygulamalarına 69, not alma ve blog oluşturma uygulamalarına 11, hikâye ve kitap yazma uygulamalarına 1 defa yer verildiği tespit edilmiştir. Sınıflamada yer alan diğer uygulamalara yer verilmediği tespit edilmiştir. Programda yer alan Web 2.0 uygulamalarının dağılımında dengeli bir dağılım gözetilmediği tespit edilmiş, Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programının araştırmada incelenen Web 2.0 uygulamalarını içinde bulundurduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda şu öneriler getirilebilir: Maarif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programı Web 2.0 uygulamaları açısından zenginleştirilebilir. Programda hiç yer verilmeyen Web 2.0 unsurları programa eklenebilir. Program yenilenirken bu veriler ilgililere öneri niteliği taşıyabilir.

Keywords

Abstract

Abstract

The aim of this study is to examine syllabus of Turkish as a foreign language prepared by the Maarif Foundation in terms of Web 2.0 elements in the aspoct of achievements and to determine which elements of Web 2.0 tools-mind map applications, boord applications, cartoon creation applications, distance education, virtual clasroom applications, virtual reality applications, movie and video editing applications, social media applications, presentation and animation applications, note taking and blogging applications, story writing applications are included in the achievements section. In the reseach, the document analysis technique is used. In this study, the clasrification prepared by Celik (2020) was used. The syllabus ıf teaching Turkish as a foreign language program prepared us the Maarif foundation was examined in terms of hosting Web 2.0 elements classified in the research. The program which was prepared by The Maarif Foundation in the same year was examined twice and data abtained from the second examination was reanalysed and reclascified by the researchers. Data abtained from the analyses were compared and the consistency nation of both analyses was .95. According to the research results, social media applications included 80 times, information poster applications 84 times, presentation and animation applications 69 times, note taking and creating blog applications 11 times, writing story and book applications once. It is determined that other applications in the calssification one not included. It is seen that the distribution of Web 2.0 applications in the program is not balanced. Hower the syllablus teaching Turkish as a foreign language prepored by The Maarif Foundation includes the Web 2.0 applications examined in the research. As a result of the study following items are suggented: The syllabus of Teaching Turkish as a foreing language prepored by The Maarif Foundation can be enriched in terms of Web 2.0 application. Web 2.0 elements which are not included in the program can be added. These data may sume as relommatation to these who may concern.

Keywords


 • Altıok, S., Yükseltürk, E., & Üçgül, M. (2017). Web 2.0 eğitimine yönelik gerçekleştirilen bilimsel bir etkinliğin değerlendirilmesi: Katılımcı görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 6(1), 1-8.

 • Aykaç, N. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin genel tarihçesi ve bu alanda kullanılan yöntemler. Electronic Turkish Studies, 10(3):161-174

 • Aytan, T., & BAŞAL, A. (2015). Türkçe Öğretmen Adaylarinin Web 2. 0 Araçlarina Yönelik Algilarinin İncelenmesi. Turkish Studies (Elektronik), 10(7), 149-166.

 • Balcı, M. ve Melanlıoğlu, D. (2020). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi programı üzerine. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(2), 173-198.

 • Baş, B., & Yıldırım, T. (2018). Yabancılara Türkçe öğretiminde teknoloji entegrasyonu. Ana Dili Eğitimi Dergisi.

 • Batıbay, F. (2019) Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniveristesi.

 • Batıbay, E. F. (2019). Web 2.0 uygulamalarının Türkçe dersinde motivasyona ve başarıya etkisi: Kahoot örneği.

 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 1(4): 107-133.

 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğretim: Web 2.0 ve sosyal ağların etkileri. Akademik Bilişim, 13, 23-25.

 • Borich, G. D. (2017). Etkili Öğretim Yöntemleri. (M. B. Acat, Çev.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Çelik, T. (2020). Web 2.0 Araçları Kullanımı Yetkinliği Ölçeği Geliştirme Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 51, 449-478[2021]: 451

 • Deperlioğlu, Ö., & Köse, U. (2010). Web 2.0 teknolojilerinin eğitim üzerindeki etkileri ve örnek bir öğrenme yaşantısı. Akademik Bilişim, 10, 10-12.

 • Elmas, R., & Geban, Ö. (2012). 21. Yüzyıl Öğretmenleri için Web 2.0 Araçları. International Online Journal of Educational Sciences, 4(1).

 • Göker, M., & İnce, B. (2019). Web 2.0 araçlarının yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kullanımı ve akademik başarıya etkisi. Turkophone, 6(1), 12-22.

 • İnce, M. (2011). Web 2.0 teknolojileri kullanımının farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin İngilizce yazma becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Miles, M, B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

 • Morkoç, D. K., & Erdönmez, C. (2015). Web 2.0 Uygulamalarının Eğitim Süreçlerine Etkisi: Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Örneği. AJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, 5(15), 2548.

 • Kaya, M. & Kardaş, M. (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı üzerine inceleme. Kuram ve Uygulamada Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 1-20.

 • O'Reilly, T. (2005). What is web 2.0: Design patterns and business models for the next generation of software. Retrieved March, 2006.

 • Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 2: Do they really think differently?. On the horizon.

 • Turhan, O., & Bayram, B. A. Ş. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde yazma becerisine yönelik Web 2.0 araçları: poll everywhere örneği. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 1233-1248.

 • Türkiye Maarif Vakfı (2020). Yabancı dil olarak Türkçe öğretim programı. İstanbul.

 • Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

 • Yuen, S. C. Y., Yaoyuneyong, G., & Yuen, P. K. (2011). Perceptions, interest, and use: Teachers and web 2.0 tools in education. International Journal of Technology in Teaching and Learning, 7(2), 109-123.

 • https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu Erişim Tarihi 07.01.2022

 • https://turkiyemaarif.org/page/524-Turkiye-Maarif-Vakfi-12 Erişim Tarihi 07.01.2022

 • https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html Erişim Tarihi 09.01.2022

                                                                                                    
 • Article Statistics