TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA HALK OYUNLARININ ORTAYA ÇIKIŞ HİKAYELERİNDEN YARARLANMA ÜZERİNE BİR DURUM ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2022-09-01 23:10:38.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1-24
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkçe Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin; birçok kazanım elde etmesi amaçlanmaktadır. Bu kazanımlardan birisi de millî, manevi, ahlaki, tarihî, kültürel, sosyal değerlere önem vermelerinin sağlanmasıdır. Doğal olarak bu değerlerin içerisine halk oyunları da girmektedir. 2021/2022 eğitim öğretim programında yer alan Türkçe ders kitaplarına bakıldığında halk oyunlarına ait bir metin, konu veya tema yer almamaktadır. Bu durum Türkçe ders kitapları açısından büyük bir eksiklik olarak görülmüştür. Bu eksikliğe bağlı olarak da bu çalışma hazırlanmıştır. Çalışmanın temel amacı Türkçe ders kitaplarında halk oyunlarının ortaya çıkış hikâyelerinden yararlanılabileceği üzerinedir. Çalışmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması tercih edilmiştir. Çalışma grubunu, uzun yıllar halk oyunları ile uğraşan antrenörler oluşturmaktadır. Çalışmada veriler sohbet tarzı görüşme ile toplanmıştır.  Elde edilen veriler betimsel analizle analiz edilmiştir. Bununla birlikte çalışmada geçerlik ve güvenirlik önlemleri alınmıştır. Veriler doğrultusunda halk oyunlarının ortaya çıkış hikâyeleri içerisinde kök değerlerin yer aldığı görülmektedir. Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın amaçlarına hitap eden halk oyunlarının ortaya çıkış hikâyeleri, Türkçe ders kitaplarındaki birçok temayla da uyum içerisindedir. Sınıf düzeylerine ve metin türlerine uygunluk gösteren halk oyunlarının ortaya çıkış hikâyelerinde eğitsel açıdan uygun olmayan durumlar yer almamaktadır. Sonuç olarak Türkçe ders kitaplarında halk oyunlarının ortaya çıkış hikâyelerinden faydalanılabileceği görülmektedir.

Keywords

Abstract

With the Turkish Course Curriculum, students; It aims to achieve many gains. One of these gains is to ensure that they give importance to national, spiritual, moral, historical, cultural and social values. Naturally, folk dances are included in these values. When we look at the Turkish textbooks in the 2021/2022 education program, there is no text, subject or theme of folk dances. This situation was seen as a major deficiency in terms of Turkish textbooks. Based on this deficiency, this study has been prepared. The main purpose of the study is to benefit from the stories of the emergence of folk dances in Turkish textbooks. Case study, one of the qualitative research designs, was preferred in the study. The working group consists of trainers who have been dealing with folk dances for many years. In the study, data were collected by chat style interview. The obtained data were analyzed with descriptive analysis. However, validity and reliability measures were taken in the study. In line with the data, it is seen that root values ​​are included in the stories of the emergence of folk dances. The stories of the emergence of folk dances that appeal to the aims of the Turkish Lesson Curriculum are in harmony with many themes in Turkish textbooks. There are no educationally inappropriate situations in the emergence stories of folk dances that are suitable for grade levels and text types. As a result, it is seen that the stories of the emergence of folk dances can be benefited from in Turkish textbooks.

Keywords


 • Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry & research design: Choosing among five approaches ( 2. Baskı). USA: SAGE Publications.

 • Çeçen, M. A. & Çiftçi, Ö. (2007). “İlköğretim 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin tür ve tema açısından incelenmesi.” Milli Eğitim, 173, 39-49.

 • Çetinkaya, F. Ç. & Durmaz, M. (2020). Çeviri resimli çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi stili. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20 (2), 945-959.

 • Eroğlu, T. (1999). Halk oyunları el kitabı. İstanbul: Mars Basım Hizmetleri.

 • Hökelekli, H. (2010). Modern eğitimde yeni bir paradigma: değerler eğitimi. Eğitime Bakış / Eğitim- Öğretim ve Bilim Araştırma Dergisi, 6(18), 10-15.

 • Kafesoğlu, İ. (2003). Türk millî kültürü. İstanbul: Ötüken Yayınları

 • Koraltan, A. (2020). Halk oyunlarının karakteristik yapısının incelenmesi (Diyarbakır Örneği). Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bartın.

 • Mete, F. (2020). Türkçe Öğretiminde Görsel Kültür Ürünleri: Halk Oyunlarının Yeri. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 9(2), 736-749.

 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü. İstanbul: MEB Yayınları.

 • Uşun, S. (2006). Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı. Ankara: Paradigma.

 • Yaman, E. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Akçay Yayınları.

 • Akademisyen, 1968 yılından beri halk oyunları ile uğraşıyor.

 • Antrenör 2: Gökhan Menekşe, 2. Kademe Halk Oyunları Eğitmeni. 2000 yılından beri halk oyunları ile

 • Antrenör 3: Adnan Akkaya, 2. Kademe Halk Oyunları Eğitmeni, 2001 yılından beri halk oyunları ile uğraşıyor.

 • Antrenör 4: Ercan Altıparmak, 2. Kademe Halk Oyunları Eğitmeni, 1998 yılından beri halk oyunları ile

 • Antrenör 5: Ahmet Kaplan, 2. Kademe Halk Oyunları Eğitmeni, 2004 yılından beri halk oyunları ile uğraşıyor.

 • Antrenör 6: Batuhan Aslan, 2. Kademe Halk Oyunları Eğitmeni, 2008 yılından beri halk oyunları ile uğraşıyor.

                                                                                                    
 • Article Statistics