YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN KULLANILAN GÖRSELLER ÜZERİNDEN ANALİZİ: YEDİ İKLİM VE SPEAKOUT ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-30 21:55:57.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 102-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün ilerlemiş teknoloji seviyesi, çeşitli sosyopolitik gelişmeler ve gezegenimizde olup biten pek çok olay kültürel alışverişi pekiştirmektedir. Bu alışveriş kültürel çeşitliliğin artmasını sağlamaktadır. Kültürel çeşitlilik de kültür ve dil arasındaki girift ilişki sebebiyle dillerin zenginleşmesinde rol oynamaktadır. Söz konusu kültürel çeşitlilik diğer yandan da ‘çok kültürlülük’ olgusunun temelini oluşturmaktadır. Farklı ırk, etnik köken, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik, sınıf durumu, eğitim, dini/manevi yönelim ve diğer kültürel değerlerin birlikteliğini ve etkileşimini kapsayan ‘çok kültürlülük’, hem dillerin zenginleşmesini sağlayan hem de eğitimin eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasını teşvik eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de uluslararası boyutta izlenen politikalar sebebiyle; dil eğitiminin temel kaynaklarından olan yabancı dil kitaplarının çok kültürlülük olgusunu kapsama sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde kullanılan temel kaynaklar olan dil kitaplarının çok kültürlülük bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. İncelenecek materyaller olarak ise Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim ve yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde kullanılan Speakout kitapları seçilmiştir. Görsellerin daha akılda kalıcı ve daha fazla veri barındırıyor oluşu bu çalışmanın yöntemi için belirleyici bir etken olmuştur. Bu sebepten ötürü çok kültürlülük olgusu seçilmiş olan kitapların tercih ettikleri görseller kapsamında analiz edilmiştir. Görseller; ırk/etnik köken, dil, cinsel yönelim / toplumsal cinsiyet, engellilik, yaş / sınıf ve sosyoekonomik durum, dini / manevi yönelim ve diğer kültürel ögeler isimli yedi başlık altında çözümlenmiştir. Görsellerin analizinden elde edilen sayısal veriler çalışmanın bulgular başlığında paylaşılmış, bulgulardan elde edilen çıkarımlar da çalışmanın sonuç bölümünü oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

Today's advanced technology level, various socio-political developments and many events happenings on our planet strengthen cultural exchange. This exchange provides an increase in cultural diversity. Cultural diversity also plays a role in the enrichment of languages ​​due to the intricate relationship between culture and language. On the other hand, this cultural diversity forms the basis of multiculturalism. 'Multiculturalism', which includes the coexistence and interaction of different races, ethnicities, languages, sexual orientation, gender, age, disability, class status, education, religious/spiritual orientation, and other cultural values, emerges as a phenomenon that both enriches languages ​​and encourages education to be egalitarian, inclusive, and accessible. Foreign language textbooks, which are one of the main sources of language education, have a responsibility to include multiculturalism, especially due to the policies followed at the international level. In this study, it is aimed to examine language textbooks, which are the main sources used in foreign language teaching, in the context of multiculturalism. As for the materials to be examined, ‘Yedi İklim’ textbook, which is used in teaching Turkish as a foreign language, and ‘Speakout’ textbook, which is used in teaching English as a foreign language were selected. The fact that the images being easier to remember and containing more data than words has been a determining factor for the method of this study. For this reason, the phenomenon of multiculturalism has been analysed within the scope of the images, which were included in / preferred by the selected books. Images were analysed under seven headings: race/ethnicity, language, sexual orientation/gender, disability, age/class and socioeconomic status, religious/spiritual orientation, and other cultural elements. The numerical data obtained from the analysis of the images were shared in the findings of the study, and the implications obtained from the findings formed the conclusion part of this paper.

Keywords


 • American Psychological Association. (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. American Psychologist, 58(5), 377-402. https://doi.org/10.1037/0003-066x.58.5.377

 • Asan, H., S. (2010). Ders Kitaplarında Cinsiyetçilik ve Öğretmenlerin Cinsiyetçilik Algılarının Saptanması. Fe Dergi, 2 (2), s. 65-74.

 • Banks, J., A., Cookson, P., Gay, G., Hawley, W., D., Irvine, J., J., Nieto, S., Schofield, J., W., Stephan, W., G. (2001). Diversity within unity: essential principles for teaching and learning in a multicultural society. Center for Multicultural Education, College of Education. University of Washington, Seattle

 • Banks, J., A., McGee Banks, C., A. (2016). Multicultural education: ıssues and perspectives (9th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.

 • Breene, K. (2019). Which Countries are Best at English as a Second Language? [Online] Web Adresi: https://www.weforum.org/agenda/2019/11/countries-that-speak-englishas-a-second-language/ [Erişim Tarihi: 24 Eylül 2022].

 • Brooks, N., (1975). The analysis of language and familiar cultures. R.C. Lafayette (Ed.) The language revolution in foreign language teaching (s. 19-31). Skokie, IL.: National Textbook Company.

 • Brown, D., H. (2007). Principles of language learnlng and teaching (5th ed.). White Plains, NY: Pearson Education.

 • Council of Europe (2020). Common european framework of reference for languages: learning, teaching, assessment – Companion volume, Council of Europe Publishing, Strasbourg, www.coe.int/lang-cefr.

 • Demirel, Ö. (2003). AB ile bütünleşme bağlamında Türkiye’de yabancı dil öğretimi. B. Yediyıldız (Ed.) Dil, kültür ve çağdaşlaşma. (s. 239-249) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.

 • Gallace, A., Spence, C. (2009). The cognitive and neural correlates of tactile memory. Psychological Bulletin, 135(3), s. 380–406. doi: 10.1037/a0015325

 • Garcia, M., D., C., M. (2005). International and intercultural issues in English teaching textbooks: the case of Spain. Intercultural Education, 16 (1), s. 57–68.

 • Gün, M., Şimşek, R. (2020). Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Sosyo- kültürel Yansımalar. Turkish Journal of Primary Education, 5 (1), s. 4658.

 • Günday, R. (2013). Çok dillilik ve çok kültürlülük bağlamında yabancı dil öğretimine toplumdilbilimsel yaklaşım. International periodical for the languages, literature and history of turkish or turkic, 8(10). s. 313-330. Ankara.

 • Kramsch, C. (1998). Language and culture. New York, NY.: Oxford University Press

 • McBride, D., Anne Dosher, B. (2002). A comparison of conscious and automatic memory processes for picture and word stimuli: A process dissociation analysis. Consciousness And Cognition, 11(3), s. 423-460. https://doi.org/10.1016/s1053-8100(02)00007-7

 • Oates, J., M., Reder, L., M. (2010). Memory for pictures: sometimes a picture is not worth a single word. Benjamin, A. S. (Ed.), Successful remembering and successful forgetting: a festschrift in honor of Robert A. Bjork. (s. 447462) New York: Psychology Press.

 • Shepard, R. (1967). Recognition memory for words, sentences, and pictures. Journal Of Verbal Learning And Verbal Behavior, 6(1), 156-163. https://doi.org/10.1016/s0022-5371(67)80067-7

 • Şeker, M. & Dinçer, A. (2014). An Analysis of Gender Stereotyping in English Teaching Course Books . Cukurova University Faculty of Education Journal , 43 (1) , 90-98.

 • Şimşek, M. R. (2018). Yabancılar için İngilizce ve Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel İçeriklerin Karşılaştırması. Bilig , (84) , 301-327

 • Tüm, G. (2021). Yabancılar için Türkçe öğretim ders kitaplarında çok kültürlülük: Yeni Hitit örneği. Erdost, Ö. Yabancılara Türkçe öğretimi. s.135-156. Konya: Eğitim.

 • UNESCO. (2005). Appendix I UNESCO Universal declaration on cultural diversity. Diogenes 205, 141-145. https://doi.org/10.1177/0392192105050618

 • Wach, E., Ward, R., Jacimovic, R. (2013). Learning about qualitative document analysis. IDS Practice Paper In Brief, (13), s. 1-10.

 • (http-1) Türk Dil Kurumu, (2022). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü. [Online] Web Adresi: https://sozluk.gov.tr [Erişim Tarihi: 24 Eylül 2022].

 • (http-2) Türk Dil Kurumu, (2022). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlüğü.

 • Clare, A., Wilson, J. (2015). Speakout-intermediate students' book b1-b1+. 2nd ed. Harlow: Pearson Education Limited.

 • Gültekin, İ., Kalfa, M., Atabey, İ., Mete, F., Eryiğit, A., Kılıç, U. (2015). Yedi iklim Türkçe b1. E. Barın, Ş. Çobanoğlu, Ş. Ateş, M. Balcı, C. Özdemir (Ed.). Ankara: Yunus Emre Enstitüsü.

                                                                                                    
 • Article Statistics