YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE VE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA ÇOK KÜLTÜRLÜLÜĞÜN KULLANILAN GÖRSELLER ÜZERİNDEN ANALİZİ: YEDİ İKLİM VE SPEAKOUT ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Number of pages: 102-124
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzün ilerlemiş teknoloji seviyesi, çeşitli sosyopolitik gelişmeler ve gezegenimizde olup biten pek çok olay kültürel alışverişi pekiştirmektedir. Bu alışveriş kültürel çeşitliliğin artmasını sağlamaktadır. Kültürel çeşitlilik de kültür ve dil arasındaki girift ilişki sebebiyle dillerin zenginleşmesinde rol oynamaktadır. Söz konusu kültürel çeşitlilik diğer yandan da ‘çok kültürlülük’ olgusunun temelini oluşturmaktadır. Farklı ırk, etnik köken, dil, cinsel yönelim, cinsiyet, yaş, engellilik, sınıf durumu, eğitim, dini/manevi yönelim ve diğer kültürel değerlerin birlikteliğini ve etkileşimini kapsayan ‘çok kültürlülük’, hem dillerin zenginleşmesini sağlayan hem de eğitimin eşitlikçi, kapsayıcı ve erişilebilir olmasını teşvik eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle de uluslararası boyutta izlenen politikalar sebebiyle; dil eğitiminin temel kaynaklarından olan yabancı dil kitaplarının çok kültürlülük olgusunu kapsama sorumluluğu bulunmaktadır. Bu çalışmada yabancı dil öğretiminde kullanılan temel kaynaklar olan dil kitaplarının çok kültürlülük bağlamında incelenmesi amaçlanmaktadır. İncelenecek materyaller olarak ise Türkçe öğretiminde kullanılan Yedi İklim ve yabancı dil olarak İngilizce öğretiminde kullanılan Speakout kitapları seçilmiştir. Görsellerin daha akılda kalıcı ve daha fazla veri barındırıyor oluşu bu çalışmanın yöntemi için belirleyici bir etken olmuştur. Bu sebepten ötürü çok kültürlülük olgusu seçilmiş olan kitapların tercih ettikleri görseller kapsamında analiz edilmiştir. Görseller; ırk/etnik köken, dil, cinsel yönelim / toplumsal cinsiyet, engellilik, yaş / sınıf ve sosyoekonomik durum, dini / manevi yönelim ve diğer kültürel ögeler isimli yedi başlık altında çözümlenmiştir. Görsellerin analizinden elde edilen sayısal veriler çalışmanın bulgular başlığında paylaşılmış, bulgulardan elde edilen çıkarımlar da çalışmanın sonuç bölümünü oluşturmuştur.

Keywords

Abstract

Today's advanced technology level, various socio-political developments and many events happenings on our planet strengthen cultural exchange. This exchange provides an increase in cultural diversity. Cultural diversity also plays a role in the enrichment of languages ​​due to the intricate relationship between culture and language. On the other hand, this cultural diversity forms the basis of multiculturalism. 'Multiculturalism', which includes the coexistence and interaction of different races, ethnicities, languages, sexual orientation, gender, age, disability, class status, education, religious/spiritual orientation, and other cultural values, emerges as a phenomenon that both enriches languages ​​and encourages education to be egalitarian, inclusive, and accessible. Foreign language textbooks, which are one of the main sources of language education, have a responsibility to include multiculturalism, especially due to the policies followed at the international level. In this study, it is aimed to examine language textbooks, which are the main sources used in foreign language teaching, in the context of multiculturalism. As for the materials to be examined, ‘Yedi İklim’ textbook, which is used in teaching Turkish as a foreign language, and ‘Speakout’ textbook, which is used in teaching English as a foreign language were selected. The fact that the images being easier to remember and containing more data than words has been a determining factor for the method of this study. For this reason, the phenomenon of multiculturalism has been analysed within the scope of the images, which were included in / preferred by the selected books. Images were analysed under seven headings: race/ethnicity, language, sexual orientation/gender, disability, age/class and socioeconomic status, religious/spiritual orientation, and other cultural elements. The numerical data obtained from the analysis of the images were shared in the findings of the study, and the implications obtained from the findings formed the conclusion part of this paper.

Keywords