TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-03 01:02:02.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 125-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada, tüm öğrencilerin kültürel farklılıklarının bilincinde eşit ve adil bir eğitim anlamına gelmekte olan çok kültürlü eğitim kavramı ve bu kavram ile ilgili yapılan araştırmalar giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de çok kültürlü eğitim çalışmalarının dağılımı nedir sorusuna cevap aranmakta ve konuyla ilgili bütüncül bir bakış sunması amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda Türkiye’deki çok kültürlü eğitim araştırmaları betimsel içerik analizi kullanılarak incelenmiştir.  Araştırmanın çalışma grubunu  çok kültürlü eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar oluşturmaktadır.  Çalışmada ‘’Çok kültürlü eğitim’’,’’çokkültürlü eğitim’’,‘’multicultural education’’ anahtar kelimeleri ULAKBİM, YÖKTEZ, Google Akademik arama motorlarında aratılmış olup konuyla ilgili çalışmalar, araştırma kapsamında oluşturulan veri toplama formuna göre toplanmıştır. Araştırmada çalışmalar makale/bildiriler ve tezler olmak üzere iki başlıkta ve çalışmaların yılına, türüne,  çalışma grubuna, katılımcı özelliklerine, bölüm ve enstitülere, örneklem büyüklüğüne, örneklem türüne, veri toplama araçlarına,  ölçek türü ve kullanılan ölçeklere, veri analiz yöntemlerine göre kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de 273 çalışma incelenmiş ve elde edilen bulgular MS Office Excel programı kullanılarak şekil ve grafikler ile sunulmuştur. Türkiye’deki çalışmaların 2003 yılında başladığı, en çok makale türünde ve Türkçe yazıldığı, amaçlı örneklem kullanılarak en sık öğretmen ve öğretmen adaylarıyla tutum ölçekleri kullanılarak çalışmaların yapıldığı elde edilen bulgulardandır.

Keywords

Abstract

Multicultural education research, which means an equal and fair education in the awareness of the cultural differences of all students in the globalizing world, has become increasingly important. In this study, an answer is sought to the question of what is the distribution of multicultural education studies in Turkey and it is aimed to present a holistic view on the subject. Accordingly, multicultural education research in Turkey has been examined using descriptive content analysis. The study is population consist of multicultural research, and the sample consists of multicultural education studies. In this study, the keywords of ‘’Çok kültürlü eğitim’’,’’çokkültürlü eğitim’", "multicultural education" were searched in ULAKBİM, YÖKTEZ, Google Academy search engines, and studies on the subject were collected according to the data collection form created within the scope of the research. In the research, the studies were examined under two titles as articles / proceedings and theses, and by categorizing them according to the year, type, study group, participant features, departments and institutes, sample size, sample type, data collection tools, scale type and scales used, and data analysis methods. In this research, examined 273 research in Turkey. The findings in the study are presented with figures and graphics using MS Office Excel program. As a result of the research, it is one of the findings that the studies in Turkey started in 2003, the most articles were written in Turkish, the most frequent studies were conducted with teachers and pre-service teachers using purposeful sampling, and the attitude scale was used.

Keywords