2011-2021 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ KONULU TEZLER ÜZERİNE BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 00:30:47.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 148-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Yüksek Öğretim kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde var olan 2011-2021 yılları arasında veri tabanında bulunan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” üzerine yazılmış olan lisansüstü tezlerin doküman analizi kullanılarak incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla 2011-2011 yılları arasında yazılmış tezler, üniversitelere, yıllara, enstitülere, türler, hedef kitlesine, araştırma yöntemine ve konusuna göre incelenmiştir. Ulaşılan veriler, araştırma sorularına cevap bulacak şekilde düzenlenmiş, tablolarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, 2011-2021 yılları arasında doktora ve yüksek lisans tezleri düzenli bir artış göstermediği saptanmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezinde diğer üniversitelere göre Gazi Üniversitesinin daha üretken olduğu görülmüştür. 26 tezin 19’u yüksek lisans tezi, 7’sini doktora tezi oluşturmaktadır. Buna göre tezler en fazla yüksek lisans programında hazırlanmıştır.

Lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında en çok nitel araştırma yöntemi tercih edildiği anlaşılmıştır. Hazırlanan lisansüstü tezlerin hedef kitlesine göre dağılımı materyal 77 hedef kitlesi ile kursiyer ise 65 hedef kitlesi ile birbirine yakın oldukları görülmektedir. Son olarak incelenen başlık olan tezlerin konularına göre eğitim ve öğretim konusu ilk sırada yer almıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the Central thesis of the National Higher Education Institution on the internet site, data base between the years 2011-2021 “teaching Turkish as a foreign language” is aimed at studying of graduate theses on which is written using document analysis. For this purpose, the theses written between Dec 2011 and Dec 2011 were examined according to universities, years, institutes, genres, target audience, research method and subject. The data obtained have been arranged in such a way as to find answers to research questions and supported with tables. According to the results of the research, it was found that between 2011 and 2021, doctoral and master's theses did not show a Decadal increase. In the master's and doctoral dissertations, it was found that Gazi University is more productive than other universities. of the 26 theses, 19 are master's theses and 7 are doctoral theses. Accordingly, theses have been prepared in the master's program at most.

When the distribution of graduate theses according to research methods is examined, it is understood that qualitative research method is preferred the most. Distribution of the prepared graduate theses according to the target audience It is seen that the material is close to each other with the target audience of 77 and the trainee with the target audience of 65. Finally, according to the topics of the theses, which are the title studied, the subject of education and training took the first place.

Keywords


 • Barın, E. (2004). Yabancılara Türkçe öğretiminde ilkeler. Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 19-30.

 • Biçer, N. (2012). Hunlardan günümüze yabancılara Türkçe öğretimi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 109.

 • Bozkurt, B., Bülbül, F., ve Demir, H. (2014). Dikte ve yabancı dil olarak Türkçe öğretimi. Turkish Studies, 9(6), 159-173. Erişim adresi https://philpapers.org/rec/BOZDVY

 • Büyükikiz, K. (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında hazırlanan lisansüstü tezler üzerine bir inceleme. . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 203-213.

 • Demirel, Ö. (2017). Öğretim ilke ve yöntemleri öğretme sanatı. (24. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 • Doğan, S. (2011). XIX. yüzyılda Batı’da yabancılara Türkçe öğretimi çalışmaları: W. B. Barker örneği. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Fırat Üniversitesi, Elazığ.

 • Göçer, A., Tabak, G., & Coşkun, A. (2012). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi kaynakçası. Tübar, 73-126.

 • Göçer, A. (2017). Türkçenin ikinci dil olarak öğretiminde iletişimsel yöntemin özellikleri, kullanımı ve işlevleri. International Journal of Languages Education and Teaching, 5 (4), 1-16. doi: 10.18298/ijlet.2087

 • Karakuş, O. (2018). Yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarındaki metinlerde değer aktarımı referanslarının yeri. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

 • Karataş, Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri . Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi, 72.

 • Kolçak, Ş. (2015). Yabancılara Türkçe öğretimi kapsamında Moğol öğrencelerin Türkçe öğrenme durumunun altayistik yönden incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Kurt, Mustafa. 2016. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde dil bilgisinin işlevi. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi kuramlar, yöntemler, beceriler, uygulamalar. 1.bs. ed. Faruk Yıldırım, Burak Tüfekçioğlu.

 • Özden, Y. (2021). Öğrenme ve öğretme. (14. Baskı). Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.

 • Sur, E. (2022). Türkçe ders kitaplarında yer alan metin altı soruların yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 11(1), 430-451. Erişim adresi: https://doi.org/10.15869/itobiad.952572

 • Sülükçü, Y. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde (temel seviye a1) bilgisayar destekli materyal geliştirme ve bunun öğrenci başarısına etkisi. Yayımlanmış Doktora Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.

 • Şimşek, Ramazan. 2016. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının temel dil becerileri bağlamında karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Taş, H., & Okur, A. (2015). Yükseköğretim düzeyinde ana dili öğretimi üzerine bir değerlendirme. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, 13, 80-96. https://arastirmax.com/tr/publication/dil-edebiyategitimidergisi/13/1/80-96-yuksekogretim-duzeyinde-ana-dili-ogretimiuzerine-birdegerlendirme/arid/f1d106e9-1554-4f36-bbc3-9e8cca134967

 • Taşdemir, O. (2017). Yabancılara Türkçe öğretiminde özel yazmanın yazma kaygısı ve yazma eğilimine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Tok, A. (2015). Divânü Lugâti’t-Türk’te yer alan yabancılara Türkçe öğretimi unsurları. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara

 • Tunçel, H. (2014). Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesinde yöntem seçimine ilişkin bir durum çalışması: farklı yöntemler üzerinden geçmiş zaman öğretimi. Turkish Studies, 9(6), 1023-1042. Erişim adresi http://www.turkcede.org/yeni ogrenenlere-turkce-ogretimi/1546

 • Ünal, D. Ç. (2005). Yabancı dil öğretiminde edebi metinler: Yenilikçi yaklaşımlara geçiş süreci ve gerekçeleri. Hacettepe Üniversite Eğitim Fakültesi Dergisi. 29, 203-212. Erişim adresi http://dergipark.gov.tr/download/article-file/87757

 • Üstün, U. ve Eryılmaz, A. (2014). Etkili araştırma sentezleri yapabilmek için bir araştırma yöntemi: meta–analiz. Eğitim ve Bilim, 39(174), 1–32.

 • Yeşil, R., & Yeşil, S. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Sohbet Kitapevi Yayınları. Kırşehir.

 • Yıldız, N. (2002). Verilerin değerlendirilmesinde meta-analizi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics