Değerler Eğitimi Bağlamında Sınıf Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Meta-Analizi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-22 13:21:26.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 1-18
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler eğitimi farklı disiplinlerde üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Bu çalışmada da sınıf eğitimi alanında değerler eğitimi ile ilgili yapılan lisansüstü çalışmaların analizinin yapılması amaçlanmıştır. Meta-analiz yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında 2022 yılına kadar sınıf eğitimi alanında değerler eğitimi ekseninde yapılan lisansüstü çalışmalar incelenmiştir. Bu kapsamda elde edilen verilere göre 31’i yüksek lisans, 6’sı doktora olmak üzere 37 lisansüstü tez tespit edilmiştir. Tespit edilen tezlerin incelenmesiyle elde edilen veriler, belirlenmiş olan araştırma sorularına yönelik hazırlanan form doğrultusunda betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma kapsamında incelenen lisansüstü tezler çalışmaların yapıldığı “yıl, lisansüstü eğitim kademesi, çalışma alanı, üniversite, araştırma yöntemi, araştırma deseni, analiz yöntemi, çalışma grubu ve çalışılan konular” başlıkları altında analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yüksek lisans kademesinde yapılan tezlerin sayıca fazla olduğu, doktora tezlerinin yüksek lisans tezlerine oranla daha az olduğu, lisansüstü çalışmaların büyük çoğunluğunun nitel araştırma yöntemi ve doküman incelemesi tekniği kullanılarak yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca verilerin analizinde çoğunlukla betimsel analiz yönteminin kullanıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların genellikle örneklem grubu olarak ilkokul öğrencileri ile çalışma grubu olarak da edebi eserlerle yürütüldüğü sonucuna ulaşılmıştır. Lisansüstü tezlerin içeriğe göre dağılımları incelendiğinde de yine çoğunlukla edebî eserlerde değer algısı konusunun ele alındığı saptanmıştır. Yapılan çalışmalar değerler eğitimi konusunun diğer disiplinlerde olduğu gibi sınıf eğitimi alanında da çeşitli uygulama ve farklı değişkenlerle incelenmekte olduğunu ortaya koymaktadır. Değerlerin, kültürel yapının taşıyıcı unsurları arasında yer alan başta edebî metinler olmak üzere folklorik unsurlarıyla birlikte bilimsel yöntemlerle analiz edilmesi kültürel mirası sahiplenme ve gelecek kuşaklara aktarılması noktasında pekiştirici olacaktır.

Keywords

Abstract

Values education is one of the prominent topics emphasized in various disciplines. This study aims to analyze postgraduate studies related to values education in the field of classroom education. Using the meta-analysis method, the research examines postgraduate studies conducted on values education in the field of classroom education until 2022. Based on the data obtained within this scope, 37 postgraduate theses were identified, including 31 master's theses and 6 doctoral theses. The data obtained from the analysis of these theses were subjected to a descriptive analysis using a form prepared for the predetermined research questions. Within the scope of the study, the examined postgraduate theses were analyzed under the headings of "year, postgraduate education level, field of study, university, research method, research design, analysis method, study group, and study topics." As a result of the analysis, it was determined that a greater number of theses were conducted at the master's level, while doctoral theses were relatively fewer. The majority of postgraduate studies were found to be qualitative research studies and conducted using document analysis technique. Furthermore, it was identified that the descriptive analysis method was predominantly used in the data analysis. The research concluded that the studies mostly focused on primary school students as the sample group and used literary works as the study group. The distribution of postgraduate theses according to their content revealed that the concept of values perception was predominantly addressed in literary works. The conducted studies demonstrate that values education is being examined in the field of classroom education through various applications and different variables, similar to other disciplines. Analyzing values, including literary texts and folklore, which are among the carrier elements of cultural structure, through scientific methods will contribute to the reinforcement of cultural heritage ownership and transmission to future generations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics