Hayat Bilgisi Dersini Konu Alan Doktora Tezlerinin Kullanılan Yaklaşım ve Analiz Teknikleri Açısından İncelenmesi

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-24 23:57:58.0
Language : Türkçe
Konu : Temel Eğitim
Number of pages: 75-94
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okul yıllarının başlangıcında beceri kazanımına yönelik bireylere geniş fırsatlar sağlayan hayat bilgisi dersi, eğitim ve sosyal bilim araştırmalarına konu olarak alana yönelik uygulama ve değerlendirmeleri içeren geniş bir literatür sunmaktadır. Bu alanda gerçekleştirilen çalışmaların yöntemsel boyutlarındaki yapıyı detaylı incelemek ve araştırmacılara araştırma süreçlerinde izlenen yol hakkında fikir vermenin amaçlandığı bu araştırmada nitel yönteme uygun olarak doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Hayat bilgisi dersini konu alan YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde tam metni erişime açık halde bulunan doktora tezleri incelemeye alınmıştır. Elde edilen bulgular incelendiğinde tez çalışmalarında değişkene dayalı araştırma yaklaşımlarının sıkça kullanıldığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle son yıllarda doktora tez çalışmalarının literatürde yoğun olarak yer aldığı belirlenmiştir. Araştırmacılar tarafından deneysel ve eylem araştırması temelinde çoğunlukla uygulamaya dayalı desen seçimine gidildiği gözlenmiştir.

Keywords

Abstract

The life science course, offered at the beginning of school years, provides individuals with extensive opportunities for skill obtain. It is aimed to examine the structure in the methodological dimensions of the studies carried out in detail and to give an idea to the researchers about the path followed in the research processes. In this research, which was carried out with the document review technique in accordance with the qualitative research method, doctoral dissertation published YOK National Thesis Center, which were completed within the scope of the life science course, were examined. When the findings were examined, it was concluded that variable-based research approaches were frequently used in thesis studies. Based on this result, it has been determined that doctoral dissertation studies have been extensively involved in the literature in recent years. The application-based design was chosen by the researchers on the basis of experimental and action research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics