Yabancı Öğrenciler için Türkçe Hikâyeler Okuma Seti’nin Kültürel Ögeler Bağlamında İncelenmesi

Author:

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-24 23:58:23.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 23-45
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sisteminde Çocuklar İçin Kapsayıcı Eğitimin Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında hazırlanan Yabancı Öğrenciler İçin Türkçe Hikâyeler okuma setinde yer alan A1, A2, B1 ve B2 seviyelerine ait toplam 20 kitabı kültürel ögelerin varlığı ve dağılımı açısından incelemektir. Bu amaç doğrultusunda nitel bir durum çalışması planlamıştır. Araştırmanın verileri doküman analizi yöntemiyle toplanmıştır.  PIKTES kapsamında yazılan toplam 20 hikâye kitabı yazarlar tarafından oluşturulan kültürel ögelerin sınıflandırılması tablosuna göre incelenmiştir. Veri analizi nitel veri analiz yöntemlerinden betimsel analiz ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda atasözü, deyim ve özlü sözler; mecaz ve kalıp ifadeler; karşılıklı konuşmalarda yaşa, cinsiyete, yakınlık derecesine, sosyal statüye, resmiyete göre kullanılacak söz ve kalıplar; teşekkür, rica ve özür ifadeleri; iller ve diğer yerleşim yerleri;  yapı ve mimariye ilişkin kültürel ögeler her seviyede yer verildiği tespit edilmiştir. Ancak hiçbir hikâyede yer verilmeyen kültürel alt ögeler de bulunmaktadır.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to examine a total of 20 books at A1, A2, B1 and B2 levels in the Turkish Stories for Foreign Students reading set prepared within the scope of the Promoting Inclusive Education for Kids in the Turkish Education System (PIKTES) in terms of the presence and distribution of cultural elements. For this purpose, a qualitative case study was planned. The data of the research were collected by document analysis method. A total of 20 story books written within the scope of PIKTES were examined according to the classification table of cultural elements created by the authors. Data analysis was carried out with descriptive analysis, one of the qualitative data analysis methods. While some cultural elements are included at every level, some cultural sub-elements are not found in any story.

Keywords