Yazım ve Yayın İlkeleri


Örnek Makale Şablonu

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Onay Formu

Makale Gönderimi Akış Şeması

 

Yayın İlkeleri

 1. Dergide, dil, edebiyat ve eğitim konularında bilimsel, özgün ve nitelikli makaleler, röportajlar, çeviriler, tanıtım yazıları vb. çalışmalar yayımlanabilir.
 1. Dergiye gönderilen çalışmalar derginin yayım ilkeleri ve yazım kuralları doğrultusunda hazırlanmalıdır.
 1. Dergi yayım ilkelerine, yazım kurallarına ve bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olmayan çalışmalar editör kurulunca dikkate alınmaz. Editör Kurulu gönderilen çalışmayı yayımlayıp yayımlamamakta serbesttir.
 1. Çalışmalarda yer alan düşüncelerden, açıklamalardan, çalışmanın bilimsel ve yasal sorumluluklarından yazarlar sorumludur.
 1. Dergiye gönderilen çalışmalar daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayım hakları verilmemiş ve/veya başka bir dergide değerlendirme aşamasına geçmemiş olmalıdır.
 1. Dergiye gönderilen çalışmalar alanıyla ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerden biri olumsuz görüş belirttiğinde çalışma üçüncü bir hakeme yönlendirilir.
 2. Dergiye gönderilen çalışmaların benzerlik raporu da çalışmayla birlikte ayrı dosya olarak gönderilmelidir.

 

Yazım İlkeleri ve Biçimlendirme Özellikleri

 1. YENİSEY Uluslararası Dil, Edebiyat ve Eğitim Dergisi belirlenen dergi yazım ilkeleri ve kuralları aşağıda belirtilmiştir. İlgili kurallara riayet edilmesi önemle rica olunur. Kurallara göre hazırlanmayan çalışmalar değerlendirme aşamasına alınmayacaktır.
 1. Çalışmanın ilk sayfasında sayfa düzeni “Dar” olarak belirlenmelidir. Sayfanın alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 1,27 cm olarak düzenlenmelidir. Sayfa MS Office Word programında yer alan “Düzen” menüsü altındaki kesmeler bölümünden sayfa sonu eklenerek diğer sayfalardan ayrılmalıdır.
 1. Çalışmanın ikinci sayfadan itibaren diğer sayfalarında sayfa düzeni “Normal” olarak belirlenmelidir. Kenar boşlukları alt, üst, sağ ve sol yönlerden kenar boşlukları 2,5 cm olarak düzenlenmelidir.
 1. Çalışmanın yazımı sırasında Palatino Linotype fontu kullanılmalıdır. Font, gövde metinlerinde 11 punto, bölüm başlıklarında 12 punto ve ikinci düzey başlıklarda 11 punto olarak kullanılmalıdır.
 1. Çalışmada tek satır aralığı düzeni kullanılmalıdır. Çalışmada kesinlikle paragraf girintisi yapılmamalıdır. Tüm paragraflar satır başından başlamalıdır.
 1. Çalışmanın Türkçe ve İngilizce başlıkları 12 kelimeden fazla olmamalıdır. Başlıkta yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılmalıdır. Başlıklar kalın, ortalı ve 14 punto büyüklüğünde olmalıdır.
 1. Türkçe ve İngilizce özet bölümü 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Özet bölümlerinde 10 punto boyutunda font kullanılmalıdır. 4 adet anahtar kelime belirlenmelidir.
 1. Çalışma herhangi bir sempozyumda/konferansta ya da bilimsel bir etkinlikte bildiri olarak sunulmuş ise bu durum dipnot bölümünde belirtilmelidir. Çalışma bir proje ya da kurum tarafından desteklenmiş ise yine dipnot bölümünde belirtilmelidir.
 1. Çalışmada temel olarak “Giriş”, “Yöntem”, “Bulgular”, “Tartışma, Sonuç ve Öneriler”, “Teşekkür ve Bilgilendirme”, “Kaynakça” ve “Açıklamalar” bölümleri bulunmalıdır. Belirlenen bu bölümler ve bölümlere ait alt başlıklar çalışmanın alanına göre arttırılabilir ya da azaltılabilir.
 1. Çalışmanın metin içi kaynak gösterimi APA 7 formatına uygun olarak yapılmalıdır.
 1. Makale yazım şablonu kullanılmalıdır.

Kaynakça Yazım Kuralları

Yararlanılan kaynaklar kaynakçada sunulurken APA 7 (American Pscychological Association) standartlarına uygun olarak verilmelidir. Metin içi gönderme ve atıflarda Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Yazım Kılavuzuna bakınız.

Yazı tipi Palatino Linotype, 11 punto ve satır aralığı önce ve sonra 6nk (tek satır aralığı) olacak şekilde verilmelidir. Girinti soldan asılı 0,5 cm şekilde verilmelidir.  Yazım örnekleri aşağıda verilmiştir:

Süreli yayınlarda tek yazarlı makale:

Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (21), 67-83.

Kağıtçıbaşı, Ç. (1996). The autonomous-relational self: A new synthesis. European Psychologist, 1(3), 180-186. doi: 10.1027/1016-9040.1.3.180

 Süreli yayınlarda iki yazarlı makale:

Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik algısı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1-8.

Martin, L. E., & Potts, G. F. (2004). Reward sensitivity in impulsivity. Neuroreport, 15(9), 1519-1522. http://doi.org/10.1097/01.wnr.0000132920.12990.b9

Süreli yayınlarda üç ve daha fazla yazarlı makale:

Umay, A., Akkuş-Çıkla, O. ve Duatepe, A. (2006). Matematik dersi 1.-5. sınıf öğretim programının NCTM prensip ve standartlarına göre incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31 (31), 198-211.

Maner, J. K., Gailliot, M. T., Rouby, D. A., & Miller, S. L. (2007). Can’t take my eyes off you: Attentional adhesion to mates and rivals. Journal of Personality and Social Psychology, 93(3), 389-401. http://doi.org:/10.1037/0022-3514.93.3.389

Tek yazarlı kitap:

Karasar, N. (1998). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Nobel Yayıncılık.

Ward, A. (2004). Attention: A neuropsychological perspective. Psychology Press.

İki yazarlı kitap:

Enginün, İ. ve Kerman, Z. (1991). Ahmet Haşim/Bütün eserleri. Dergah Yayınları.

Stuss, D. T., & Benson, F. (1986). The frontal lobes. Raven Pr.

Kitap bölümü:

Hovardaoğlu, S. (2007). Psikolojik ölçmenin temelleri. Davranış bilimleri için araştırma teknikleri (2. Baskı, s. 87-125) içinde. Hatipoğlu Yayınevi.

Luck, S. J. (2014). A Broad Overview of the Event-Related Potential Technique. In An introduction to event related potential technique (2nd ed., pp. 1-34). The MIT Press.

Editörlü kitap bölümü:

Yolcusoy, Ö. ve Çetinkaya, G. (2021). Sorularla konuşma eğitimi. Ö. T. Kara (Ed.), Sorularla Türkçe eğitimi (1, 115-161) içinde. Asos Yayınları.

Posner, M. I. (1995). Attention in cognitive neuroscience: An overview. In M. S. Gazzaniga (Ed.), The cognitive neurosciences (pp. 615-624). The MIT Press.

Çeviri kitap:

Bowlby, J. (2012). Bağlanma. (T. V. Soylu, Çev.). Pinhan Yayıncılık. (Orijinal eserin basım tarihi 1969).

Freud, S. (1961). The interpretation of dreams: The complete and definitive text (J. Strachey, Trans.). Science Editions (Original work published 1900).

Tezler:

Bekil, F. (2021). Üniversite öğrencilerinde aile işlevselliği ile uyumsuz mükemmeliyetçilik arasındaki ilişkide ayrışma-bireyleşmenin aracı rolü [Yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Ulusal Tez Merkezi.

Watkins, S. (2011). The neural basis of attention and perception in the human brain [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1323001/1/1 323001.pdf

 • Kaynak gösterimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye “ https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-examples.pdf “ linkinden ulaşabilirsiniz.

Not:

 • Türkçe tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘ve’ yazılmalıdır.
 • İngilizce tam metinde; metin içi alıntılarda kaynaklar birden fazla yazarlı ise son yazarın soyadından önce ‘, &’ yazılmalıdır.
 • Türkçe tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde “ilk yazarın soyadı ve diğ., tarih” yazılmalıdır (Balkıs ve diğ., 2007).
 • İngilizce tam metinde yazar sayısı ikiden fazla ise metin içinde “ilk yazarın soyadı et al., tarih” yazılmalıdır (Balkıs et al., 2007).
 • Doğrudan alıntılarda sözcük sayısının 40’tan fazla olduğu durumlarda metnin tamamı iki yana yaslı, 1,25 cm içeriden, Palatino Linotyp 10 punto ile italik yazılmalıdır.

Metin İçi Kaynak Gösterimi

Tek Yazarlı Çalışmalar

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990).

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Smith, 1990, s. 67).

Bir gelişim çalışmasında (Smith, 1990), çocukların ilkokulda öğrendiklerine dair…

Smith tarafından yürütülen çalışmada (1990), ilkokula giden çocukların…

1990 yılında, Smith’in ilkokul çocukları üzerine yapmış olduğu çalışmada…

Çok Yazarlı Çalışmalar

Bir gelişim çalışmasında çocukların ilkokulda öğrendiklerinin önemli olduğu belirlenmiştir (Masserton, Slonowski ve Slowinski, 1989).

Kaynağın ilk kez gösteriminde: Masserton, Slonowski ve Slowinski’nin (1989) tartıştığı haliyle…

Kaynağın daha sonraki gösterimlerinde: Masserton ve diğerlerinin (1989) iddia ettiği üzere…

Aynı Parantez İçerisinde Birdan Fazla Kaynak

Birçok çalışmanın (Jones ve / & Powell, 1993; Peterson, 1995, 1998; Smith, 1990) da belirttiği üzere…

Madde İşaretlendirmeleri

Çalışmada metin içinde maddeler halinde verilecek bilgilerin işaretlendirilmesinde harf sistemi (a, b, c) kullanılacaktır. İşaretlendirme 0,5 cm girintili olmalıdır.  Örnek kullanım aşağıda gösterilmiştir.

 1. Madde işaretlendirme örnekte olduğu gibi yapılmalıdır.
 2. Madde işaretlendirme kurallarına dikkat edilmelidir.
 3. Madde işaretlendirme harf sistemi ile yapılmalıdır.

Tablo ve Şekillerin Gösterimi

Tablo adı 11 punto boyutunda yazılır ve ortalanır. Tablo adının ilk harfleri (ve, de, mi, ile mi gibi bağlaç ve edatlar hariç) büyük yazılır. Tabloda ara çizgiler gösterilmez. Tablo pencereye otomatik sığdır özelliği ile iki yana yaslanır. Tablo içeriğindeki yazılar 10 punto ile yazılmalıdır.  Tablo numarası, tablo adı, tablo ve tablonun satırları arasındaki boşluk 1,5 nk olarak ayarlanır. Tablonun son satırı ile tablodan sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır. Örnek tablo gösterimi örnek makale şablonunda sunulmuştur.

Şekil sayfaya ortalı olarak eklenmelidir. Şekil sayfaya büyük geliyor ise tablolarda olduğu gibi pencereye otomatik olarak sığdırılmalıdır. Şekil numaraları ve başlıklar, şeklin altında ortalanmış olarak, 11 punto büyüklüğünde verilir. Özel adlar hariç şekil adlarının sadece ilk harfi büyük yazılır. Koyu yazılmaz. Şekil adından önceki bölüm (Şekil 1. Şekil 2.) Kalın yazılır. Şekil adı ile şekilden sonraki paragraf arasında 1 karakterlik boşluk olmalıdır. Örnek şablonda sunulmuştur.

Açıklamalar

Gönderilecek çalışmalarda dipnot sistemi kullanılmayacaktır. Gerekli olan açıklamalar bu bölüme eklenecek olup toplam açıklamalar bölümü 1 sayfadan fazla olamayacaktır.

Metin alanı, Palatino Linotype yazı tipinde, 10 punto büyüklüğünde, tek satır aralığında ve iki yana yaslı olarak yazılmalıdır.

Maddelendirme kullanılmak istenirse bu bölümde tercihe göre numaralandırma sistemi ya da harf sistemi kullanılmalıdır. Şekil işaretlendirmesi kullanılmayacaktır.

Diğer Hususlar

 1. Çalışmanızda sadece bu şablona bağlı kalınız. Çalışma alanına göre şablonda yer alan başlıklar azaltılabilir ya da arttırılabilir.
 2. Çalışma sisteme yüklenmeden önce akış şeması kontrol edilmeli ve eksik adım bırakılmamalıdır.
 3. Çalışmanızda yer alan toplam kelime sayısı 8000’i geçmemelidir.
 4. Şablon üzerinde dipnot sistemi uygulanmayacaktır. Gerekli görülen açıklamalar kaynakçadan sonra yer alan açıklamalar bölümüne eklenecektir. İlgili bölüm 1 sayfadan uzun olamayacaktır.
 5. Şablondaki sayfa numaralarını değiştirmeyiniz. Sayfa alt ve üst bilgileri makalenin kabulünden sonra yapılacak olan son düzeltmeler aşamasında düzenlenecektir.
 6. Tablolar ve şekiller mümkün olduğunca aynı sayfa içinde yer almalı ve bölünmemelidir. Bunun için gerekli düzeltmelerin sorumluluğu yazarlara aittir.
 7. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden ve açıklamalardan makalenin yazarları sorumludur.
 8. Burada açıklanan yazım kurallarına uymayan çalışmalar editörler tarafından değerlendirme sürecine alınmadan yazara geri gönderilir ve düzeltme istenir, gerekli düzeltmeler yapılmadan incelenmek üzere hakemlere çalışma gönderilmez.