YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KİTAPLARINDA YER ALAN ALIŞTIRMA TÜRLERİ

Author:

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 1
Number of pages: 68-101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmada, yabancılara Türkçe öğretimi ders kitaplarında kullanılan alıştırma türlerinin tespit edilmesi ve tespit edilen alıştırma türlerinin temel dil becerilerine yönelik kullanım sıklıklarının ortaya konulması amaçlanmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Gazi, Yedi İklim, İstanbul ve İzmir Türkçe öğretim setleri oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, yabancılara Türkçe öğretimi kitaplarında 71 farklı alıştırma türüne yer verildiği tespit edilmiştir. Ders kitaplarında okuma ve yazma becerilerine yönelik alıştırmaların dinleme ve konuşma becerilerine yönelik alıştırmalara göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tespit edilen alıştırma türlerinin daha çok geleneksel ölçme değerlendirme anlayışı ile oluşturulduğu, süreç odaklı ölçme değerlendirmeye dönük alıştırma türlerinin frekans değerlerinin ise yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

In the research, it is aimed to determine the types of exercises used in the course books for teaching Turkish to foreigners and to reveal the frequency of use of the determined types of exercises for basic language skills. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used to obtain the research data. The sample of the research consists of Gazi, Yedi Iklim, Istanbul and Izmir Turkish teaching sets. As a result of the research, it was determined that 71 different exercise types were included in the textbooks for teaching Turkish to foreigners. It has been understood that the exercises for reading and writing skills in the textbooks are more than the exercises for listening and speaking skills. n addition, it was concluded that the identified exercise types were mostly created with the traditional assessment and evaluation approach, and the frequency values ​​of the process-oriented assessment and evaluation exercise types were insufficient.

Keywords