TÜRKİYE’DE EĞİTİMDE ÇOK KÜLTÜRLÜLÜK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-03 01:02:02.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 125-147
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşen dünyada, tüm öğrencilerin kültürel farklılıklarının bilincinde eşit ve adil bir eğitim anlamına gelmekte olan çok kültürlü eğitim kavramı ve bu kavram ile ilgili yapılan araştırmalar giderek önem kazanmıştır. Bu çalışmada Türkiye’de çok kültürlü eğitim çalışmalarının dağılımı nedir sorusuna cevap aranmakta ve konuyla ilgili bütüncül bir bakış sunması amaçlanmaktadır.  Bu doğrultuda Türkiye’deki çok kültürlü eğitim araştırmaları betimsel içerik analizi kullanılarak incelenmiştir.  Araştırmanın çalışma grubunu  çok kültürlü eğitim ile ilgili yapılan çalışmalar oluşturmaktadır.  Çalışmada ‘’Çok kültürlü eğitim’’,’’çokkültürlü eğitim’’,‘’multicultural education’’ anahtar kelimeleri ULAKBİM, YÖKTEZ, Google Akademik arama motorlarında aratılmış olup konuyla ilgili çalışmalar, araştırma kapsamında oluşturulan veri toplama formuna göre toplanmıştır. Araştırmada çalışmalar makale/bildiriler ve tezler olmak üzere iki başlıkta ve çalışmaların yılına, türüne,  çalışma grubuna, katılımcı özelliklerine, bölüm ve enstitülere, örneklem büyüklüğüne, örneklem türüne, veri toplama araçlarına,  ölçek türü ve kullanılan ölçeklere, veri analiz yöntemlerine göre kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Araştırma sonucunda Türkiye’de 273 çalışma incelenmiş ve elde edilen bulgular MS Office Excel programı kullanılarak şekil ve grafikler ile sunulmuştur. Türkiye’deki çalışmaların 2003 yılında başladığı, en çok makale türünde ve Türkçe yazıldığı, amaçlı örneklem kullanılarak en sık öğretmen ve öğretmen adaylarıyla tutum ölçekleri kullanılarak çalışmaların yapıldığı elde edilen bulgulardandır.

Keywords

Abstract

Multicultural education research, which means an equal and fair education in the awareness of the cultural differences of all students in the globalizing world, has become increasingly important. In this study, an answer is sought to the question of what is the distribution of multicultural education studies in Turkey and it is aimed to present a holistic view on the subject. Accordingly, multicultural education research in Turkey has been examined using descriptive content analysis. The study is population consist of multicultural research, and the sample consists of multicultural education studies. In this study, the keywords of ‘’Çok kültürlü eğitim’’,’’çokkültürlü eğitim’", "multicultural education" were searched in ULAKBİM, YÖKTEZ, Google Academy search engines, and studies on the subject were collected according to the data collection form created within the scope of the research. In the research, the studies were examined under two titles as articles / proceedings and theses, and by categorizing them according to the year, type, study group, participant features, departments and institutes, sample size, sample type, data collection tools, scale type and scales used, and data analysis methods. In this research, examined 273 research in Turkey. The findings in the study are presented with figures and graphics using MS Office Excel program. As a result of the research, it is one of the findings that the studies in Turkey started in 2003, the most articles were written in Turkish, the most frequent studies were conducted with teachers and pre-service teachers using purposeful sampling, and the attitude scale was used.

Keywords


 • Acar Çiftçi, Y. (2015). Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Öğretmenlerin Kültürel Yeterliklerine İlişkin Algıları ( Doktora Tezi). YÖK tez merkezinden edinilmiştir (391225).

 • Akar, C., Keyvanoğlu, A. (2009). 2009 ve 2015 Hayat Bilgisi Programlarının Çokkültürlü Eğitim Bağlamında Karşılaştırılması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 731-749.

 • Akar, C., Ulu, M. (2016). Attitudes and Opinions of Classroom Teacher Candidates Regarding Multiculturalism. Education, 2, 220-232.

 • Akkaya, N., Susar Kırmızı, F., İşci, C. (2018). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülüğe İlişkin Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(29), 308-335.

 • Aktoprak, A., Yiğit, P., Güneyli, A. (2018). Attitudes of Primary School Teachers Toward Multicultural Education. Quality & Quantity, 52(1), 181-194.

 • Aslan, M., Kozikoğlu, İ. (2017). Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları: Van İli Örneği. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,(31), 729-737.

 • Association, A. P. (2003). Guidelines on Multicultural Education, Training, Research, Practice And Organizational Change For Psycholohists. The American Pyschologist, 58(5), 377-402.

 • Baltacı, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

 • Banks, J. (1979). Shaping The Future of Multicultural Education. The Journal of Negro Education, 48(3), 237- 252.

 • Banks, J. (2013). Çokkültürlü Eğitime Giriş. (H. Aydın, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Başbay, A., Kağnıcı, Y. (2011). Çokkültürlü Yeterlik Algıları Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim ve Bilim, 36(161), 199-212.

 • Çüçen, A. (2005). Kültür, Uygarlık, Evrensellik ve Çok-Kültürlülük, Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 4, 111-115.

 • Demir, S., Başarır, F. (2013). Çok Kültürlü Eğitim Çerçevesinde Öğretmen Adaylarının Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(1), 609-641.

 • Demircioğlu, E., Özdemir, M. (2014). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 15(1), 211-232.

 • Erdentuğ, N. (1981). Kültür Nedir? Milli Kültür Dergisi, 3(6), 11.

 • Ergil, D. (1995). Çokkültürlülük ve Çokdillilik. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(3), 159-165.

 • Gezer, M., Şahin, İ. (2017). Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutum ve Kültürel Zekâ Arasindaki İlişkinin YEM ile İncelenmesi. Doğu Coğrafya Dergisi, 22(38), 173-188.

 • Günay, R., Aydın, H. (2015). Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim İle İlgili Yapılan Araştırmalarda Eğilim:Bir İçerik Analizi Çalışması. Eğitim ve Bilim, 40(178), 1-22.

 • Hatunoğlu, A. (2017). Turkish School Counselors And Counselor Educators’ Perceptions About Multicultural Counseling. International Journal for the Advancement of Counselling, 39(1), 1-13.

 • Irmak, S. (1983). Kültür ve Kültür Politikamız. Kemalizm Dergisi, 6, 1.

 • Kağnıcı, D. (2011). Teaching Multicultural Counseling: An Example From A Turkish Counseling Undergraduate Program. Eurasian Journal of Educational Research, 44, 111-128.

 • Karacabey, M. F., Ozdere, M., Bozkus, K. (2019). The Attitudes of Teachers Towards Multicultural Education. European Journal of Educational Research, 8(1), 383-393.

 • Karaçam, M., Koca, C. (2012). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Farkındalıkları. Spor Bilimleri Dergisi, 23(3), 89-103.

 • Karadağ, Y. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Yeterliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi). YÖK tez merkezinden edinilmiştir (593543).

 • Kardaş İşler, N. (2021). Multiculturalism in Social Studies Teaching: A Meta-Synthesis Study. Kastamonu Education Journal, 29(1), 169-185. doi:10.24106/kefdergi.740432

 • Kaya, Ö. S. (2019). Çokkültürlülük Algısı Ve Diğerkâmlık Suriyelilere Yönelik Tutumu Etkiler Mi? Öğretmen Adayları Gözünden Bir Çalışma. SDU International Journal of Educational Studies, 6(2), 86-100.

 • Kaya, Y. (2015). The Opinions Of Primary School, Turkish Language And Social Science Teachers Regarding Education in The Mother Tongue (Kurdish). Journal of Ethnic and Cultural Studies, 2(2), 33-46.

 • Kervan, S. (2017). Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumları ile Epistemolojik İnançları ve Öğretim Yaklaşımları Arasındaki İlişki (Doktora Tezi). YÖK tez merkezinden edinilmiştir (475367).

 • Keskin, Y., Yaman, E. (2014). İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çokkültürlü Eğitim. Turkish Studies, 9(2), 933-960.

 • National Council for Accreditation of Teacher Education. (1975). Standards for Accreditation of Teacher Education: The Accreditation of Basic and Advanced Preparation Programs for Professional School Personnel (No. 304). National Council for Accreditation of Teacher Education.

 • Oakes, J., Lipton, M. (2007). Teaching to Change the World. New York: Mcgraw- Hill.

 • Özmen, H., Karamustafaoğlu, O. (ed). (2019). Eğitimde Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

 • Polat, İ., Kılıç, E. (2013). Türkiye’de Çokkültürlü Eğitim Ve Çokkültürlü Eğitimde Öğretmen Yeterlilikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 352-372.

 • Ramsey, P. (2018). Çeşitliliklerin Olduğu Bir Dünyada Öğrenme ve Öğretim Çocuklar İçin Çok Kültürlü Eğitim. (T. Güler Yıldız, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Sarıçam, H. (2014). Öğretmen Adaylarının Çokkültürlü Kişilik Düzeyleri İle Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. 4th International Symposıum Of Policies And Issues On Teacher Education- ISPITE2014, (s. 114-116). Ankara.

 • Tonbuloğlu, B., Aslan, D., Aydın, H. (2016). Teachers’ Awareness of Multicultural Education And Diversity in School Settings. Eurasian Journal of Educational Research, 1-30.

 • Tünkler, V. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Küresel, Çokkültürl Eğitime ve Küresel Vatandaşlık Eğitimine Yönelik Bakış Açıları. Milli Eğitim Dergisi, 49(226), 255-290.

 • Uzunboylu, H., Altay, Ö. (2021). State of Affairs in Multicultural Education Research: A Content Analysis. Compare: A Journal of Comparative and International, 51(2), 278-297. doi:10.1080/03057925.2019.1622408

 • Ültay, E., Akyurt, H., Ültay, N. (2021). Sosyal Bilimlerde Betimsel İçerik Analizi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(10), 188-201.

 • Yavuz, G., Anıl, D. (2010). Öğretmen Adayları İçin Çok Kültürlü Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği: Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications , 11, 1056-1062.

 • Yazıcı, S., Başol, G., Toprak, G. (2009). Öğretmenlerin Çok kültürlü Eğitim Tutumları: Bir Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi(37), 229-242.

 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

                                                                                                    
 • Article Statistics