2011-2021 YILLARI ARASINDA YAPILMIŞ TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİ KONULU TEZLER ÜZERİNE BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Author:

Year-Number: 2022-Cilt / Volume: 3, Sayı / Issue: 2
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-31 00:30:47.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 148-162
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Yüksek Öğretim kurumu Ulusal Tez Merkezi internet sitesinde var olan 2011-2021 yılları arasında veri tabanında bulunan “Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi” üzerine yazılmış olan lisansüstü tezlerin doküman analizi kullanılarak incelemeyi amaçlamıştır. Bu amaçla 2011-2011 yılları arasında yazılmış tezler, üniversitelere, yıllara, enstitülere, türler, hedef kitlesine, araştırma yöntemine ve konusuna göre incelenmiştir. Ulaşılan veriler, araştırma sorularına cevap bulacak şekilde düzenlenmiş, tablolarla desteklenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre, 2011-2021 yılları arasında doktora ve yüksek lisans tezleri düzenli bir artış göstermediği saptanmıştır. Yüksek lisans ve doktora tezinde diğer üniversitelere göre Gazi Üniversitesinin daha üretken olduğu görülmüştür. 26 tezin 19’u yüksek lisans tezi, 7’sini doktora tezi oluşturmaktadır. Buna göre tezler en fazla yüksek lisans programında hazırlanmıştır.

Lisansüstü tezlerin araştırma yöntemlerine göre dağılımına bakıldığında en çok nitel araştırma yöntemi tercih edildiği anlaşılmıştır. Hazırlanan lisansüstü tezlerin hedef kitlesine göre dağılımı materyal 77 hedef kitlesi ile kursiyer ise 65 hedef kitlesi ile birbirine yakın oldukları görülmektedir. Son olarak incelenen başlık olan tezlerin konularına göre eğitim ve öğretim konusu ilk sırada yer almıştır.

Keywords

Abstract

In this study, the Central thesis of the National Higher Education Institution on the internet site, data base between the years 2011-2021 “teaching Turkish as a foreign language” is aimed at studying of graduate theses on which is written using document analysis. For this purpose, the theses written between Dec 2011 and Dec 2011 were examined according to universities, years, institutes, genres, target audience, research method and subject. The data obtained have been arranged in such a way as to find answers to research questions and supported with tables. According to the results of the research, it was found that between 2011 and 2021, doctoral and master's theses did not show a Decadal increase. In the master's and doctoral dissertations, it was found that Gazi University is more productive than other universities. of the 26 theses, 19 are master's theses and 7 are doctoral theses. Accordingly, theses have been prepared in the master's program at most.

When the distribution of graduate theses according to research methods is examined, it is understood that qualitative research method is preferred the most. Distribution of the prepared graduate theses according to the target audience It is seen that the material is close to each other with the target audience of 77 and the trainee with the target audience of 65. Finally, according to the topics of the theses, which are the title studied, the subject of education and training took the first place.

Keywords