Türkçe Ders Kitaplarındaki Sözcük Türleri Konusu Etkinliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: 6. Sınıf Örneği

Author :  

Year-Number: 2023-Cilt / Volume: 4, Sayı / Issue: 1
Yayımlanma Tarihi: 2023-06-21 15:09:07.0
Language : Türkçe
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 41 - 65
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, 6. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki sözcük türleri konusu etkinliklerinin temalara, konu alt başlıklarına ve bilişsel basamaklara dağılımları açısından incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırmada, Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları  Ders Kitabı (2018),  Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı (2019) ve Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Türkçe Ata Yayıncılık  Ders Kitabı (2019) olmak üzere üç farklı kitap, belirlenen ölçütler çerçevesinde, taşıdıkları benzerlik ve farklılıklar bakımından karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Araştırma, tarama modelinde betimsel bir araştırma olarak desenlenmiştir. Araştırmada ulaşılan verilerin analiz edilmesinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi tekniğine uygun şekilde elde edilen veriler üzerinde yüzde ve frekans analizleri gerçekleştirilmiştir. Araştırmada doküman olarak Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2022-2023 eğitim öğretim yılında  6. sınıflarda okutulmak üzere kabul edilen üç farklı ders kitabının kullanılması tercih edilmiştir. Araştırmada, ders kitaplarında yer alan etkinlik sayısı dağılımlarının konunun öğretimi açısından tam anlamıyla yeterli kabul edilemeyeceği, etkinliklerdeki sözcük türleri konusu alt başlıklarına yer verme durumunun başlıkların genelinde orantılı olmadığı ve etkinliklerin bilişsel alan basamaklarının yalnızca alt düzey basamaklarına hitap ettiği tespit edilmiştir. Bu sonuçlardan hareketle araştırmada, Türkçe ders kitaplarında bulunan sözcük türleri konusu etkinliklerinin temalara, konu alt başlıklarına ve bilişsel alan basamaklarına dağılım gibi açılardan düzenlenmesine ilişkin çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Abstract

This study aims to examine, compare and evaluate the activities on the subject of word types in 6th grade Turkish textbooks in terms of their distribution to themes, subject subheadings and cognitive levels. In the study, three different textbooks, namely Secondary School and Imam Hatip Secondary School 6th Grade Turkish MEB Publications Textbook (2018), Secondary School and Imam Hatip Secondary School 6th Grade Turkish MEB Publications Textbook (2019) and Secondary School and Imam Hatip Secondary School 6th Grade Turkish Ata Publishing Textbook (2019), were compared and evaluated in terms of their similarities and differences within the framework of the determined criteria. The research was designed as a descriptive research in the survey model. Content analysis technique was used to analyze the data obtained in the study. Percentage and frequency analyses were performed on the data obtained in accordance with the content analysis technique. In the study, it was preferred to use three different textbooks accepted by the Ministry of National Education, Board of Education and Board of Education as documents to be taught in the 6th grades in the 2022-2023 academic year. In the study, it was determined that the distribution of the number of activities in the textbooks cannot be considered fully adequate in terms of teaching the subject, the inclusion of the subheadings of the subject of word types in the activities is not proportional across the headings, and the activities address only the lower level steps of the cognitive domain steps. Based on these results, various suggestions were made in the study regarding the organization of the activities on the subject of word types in Turkish textbooks in terms of themes, subject subheadings and distribution to cognitive domain stages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics